pk10最准计划

740127 期 开奖号码
【第八名】    正确率:86%
开奖剩余:2019/10/19 23:57:46
近百期北京PK10第八名计划表
期数 计划 状态
128-130
6,3,2,8,1
740128~740130期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
128
127-129
7,5,10,6,3
740127~740129期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740127 10 1期中
124-126
7,9,8,2,10
740124~740126期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740126 06
123-125
2,1,7,3,5
740123~740125期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740123 02 1期中
120-122
1,10,6,9,7
740120~740122期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740122 06 3期中
117-119
6,7,8,5,1
740117~740119期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740119 07 3期中
116-118
2,1,3,10,4
740116~740118期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740116 01 1期中
114-116
10,5,1,7,9
740114~740116期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740115 09 2期中
113-115
6,9,3,10,5
740113~740115期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740113 10 1期中
110-112
1,9,5,7,2
740110~740112期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740112 05 3期中
109-111
2,10,5,6,4
740109~740111期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740109 10 1期中
107-109
9,2,8,4,10
740107~740109期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740108 09 2期中
105-107
3,7,6,2,9
740105~740107期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740106 06 2期中
102-104
1,7,8,9,2
740102~740104期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740104 07 3期中
101-103
5,3,2,4,6
740101~740103期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740101 06 1期中
100-102
1,4,8,3,2
740100~740102期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740100 03 1期中
099-101
3,10,9,8,5
740099~740101期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740099 09 1期中
096-098
3,10,1,4,8
740096~740098期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740098 09
095-097
2,7,6,1,9
740095~740097期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740095 09 1期中
093-095
1,3,2,7,9
740093~740095期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740094 09 2期中
092-094
2,9,5,7,10
740092~740094期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740092 05 1期中
091-093
1,8,6,7,10
740091~740093期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740091 08 1期中
090-092
10,6,5,1,9
740090~740092期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740090 10 1期中
088-090
5,6,3,1,7
740088~740090期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740089 01 2期中
087-089
1,10,4,5,7
740087~740089期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740087 07 1期中
086-088
1,4,2,3,9
740086~740088期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740086 01 1期中
085-087
5,7,4,10,6
740085~740087期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740085 04 1期中
082-084
7,1,9,6,10
740082~740084期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740084 03
081-083
5,1,10,9,7
740081~740083期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740081 01 1期中
078-080
4,7,8,10,2
740078~740080期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740080 03
077-079
2,4,5,9,8
740077~740079期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740077 04 1期中
076-078
2,7,1,4,5
740076~740078期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740076 01 1期中
075-077
4,9,2,5,1
740075~740077期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740075 04 1期中
073-075
2,3,4,10,6
740073~740075期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740074 02 2期中
070-072
6,9,7,4,1
740070~740072期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740072 03
069-071
2,5,1,8,4
740069~740071期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740069 05 1期中
067-069
1,2,7,5,6
740067~740069期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740068 05 2期中
066-068
6,9,7,5,3
740066~740068期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740066 05 1期中
064-066
6,2,5,8,10
740064~740066期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740065 05 2期中
061-063
7,2,8,5,9
740061~740063期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740063 02 3期中
058-060
6,7,8,4,10
740058~740060期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740060 03
057-059
8,3,9,5,7
740057~740059期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740057 03 1期中
055-057
6,7,3,2,4
740055~740057期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740056 03 2期中
053-055
5,2,7,1,9
740053~740055期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740054 07 2期中
050-052
9,6,7,1,5
740050~740052期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740052 07 3期中
048-050
10,7,6,9,1
740048~740050期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740049 10 2期中
046-048
4,2,8,1,10
740046~740048期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740047 02 2期中
044-046
5,9,6,7,10
740044~740046期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740045 09 2期中
042-044
7,10,4,3,8
740042~740044期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740043 08 2期中
040-042
5,10,1,8,3
740040~740042期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740041 03 2期中
pk10最准计划-准确率较高的北京PK10计划网页版