pk10最准计划

740127 期 开奖号码
【第三名】    正确率:90%
开奖剩余:2019/10/19 23:57:46
近百期北京PK10第三名计划表
期数 计划 状态
128-130
1,10,8,9,4
740128~740130期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
128
127-129
2,4,3,1,9
740127~740129期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740127 01 1期中
124-126
5,6,3,8,7
740124~740126期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740126 05 3期中
123-125
7,10,4,6,3
740123~740125期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740123 03 1期中
122-124
3,8,9,10,4
740122~740124期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740122 04 1期中
121-123
9,8,2,4,5
740121~740123期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740121 04 1期中
119-121
10,7,3,9,8
740119~740121期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740120 08 2期中
118-120
5,3,6,4,10
740118~740120期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740118 10 1期中
116-118
10,1,8,4,6
740116~740118期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740117 01 2期中
114-116
8,10,7,6,4
740114~740116期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740115 08 2期中
111-113
3,7,5,4,10
740111~740113期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740113 04 3期中
110-112
9,8,10,3,2
740110~740112期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740110 09 1期中
107-109
2,6,4,7,10
740107~740109期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740109 05
106-108
2,7,4,5,10
740106~740108期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740106 07 1期中
103-105
6,1,9,4,8
740103~740105期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740105 06 3期中
102-104
3,5,8,10,9
740102~740104期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740102 10 1期中
099-101
3,5,4,8,10
740099~740101期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740101 07
096-098
3,1,2,10,8
740096~740098期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740098 06
095-097
1,10,4,6,2
740095~740097期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740095 10 1期中
092-094
8,4,6,5,9
740092~740094期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740094 10
091-093
10,7,2,6,1
740091~740093期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740091 01 1期中
090-092
7,2,9,6,4
740090~740092期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740090 02 1期中
089-091
3,8,10,1,2
740089~740091期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740089 08 1期中
088-090
10,5,6,1,9
740088~740090期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740088 06 1期中
086-088
6,3,10,8,9
740086~740088期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740087 06 2期中
085-087
6,10,8,9,2
740085~740087期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740085 10 1期中
082-084
3,2,4,7,5
740082~740084期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740084 07 3期中
081-083
3,1,4,2,8
740081~740083期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740081 03 1期中
080-082
6,9,10,5,3
740080~740082期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740080 09 1期中
079-081
9,8,4,3,5
740079~740081期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740079 08 1期中
078-080
5,8,6,2,1
740078~740080期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740078 05 1期中
076-078
6,10,8,9,4
740076~740078期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740077 08 2期中
075-077
10,3,5,9,1
740075~740077期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740075 05 1期中
072-074
8,2,1,5,6
740072~740074期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740074 03
071-073
1,8,7,2,9
740071~740073期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740071 09 1期中
068-070
5,4,2,3,8
740068~740070期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740070 10
067-069
7,8,4,2,6
740067~740069期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740067 07 1期中
064-066
1,10,9,5,7
740064~740066期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740066 03
062-064
7,8,10,4,2
740062~740064期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
740063 04 2期中
060-062
7,2,8,3,10
740060~740062期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740061 02 2期中
059-061
9,4,2,8,3
740059~740061期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740059 02 1期中
058-060
3,8,7,9,10
740058~740060期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740058 08 1期中
056-058
8,2,10,9,7
740056~740058期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740057 10 2期中
055-057
4,10,5,8,7
740055~740057期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740055 05 1期中
054-056
3,8,2,7,5
740054~740056期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740054 02 1期中
051-053
4,7,9,3,10
740051~740053期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740053 10 3期中
050-052
1,2,8,4,3
740050~740052期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740050 04 1期中
049-051
1,3,5,4,9
740049~740051期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
740049 09 1期中
046-048
2,9,4,3,7
740046~740048期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
740048 07 3期中
043-045
8,4,1,9,2
740043~740045期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
740045 06
pk10最准计划-准确率较高的北京PK10计划网页版